Kế hoạch thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Thứ năm - 06/05/2021 05:09 1.999 0
Nhằm triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Ngày 23/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 82/KH-UBND về thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021.
Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong kế hoạch, cụ thể:
- Về tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền: UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền, trong đó đặc biệt lưu ý việc tuyên truyền các văn bản như Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới" Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 07/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026....
- Tiếp tục thể chế hóa và ban hành các văn bản về công tác dân vận, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, đối tượng phục vụ.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2021, như: xây dựng các biện pháp, giải pháp nâng cao thứ hạng các Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index), chất lượng Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index); Nâng cao chất lượng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng nền tảng đô thị thông minh, hoàn thiện các giải pháp xây dựng chính quyền điện tử...
image002

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên giải quyết TTHC cho công dân
- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, thực hiện tốt phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên. Đẩy mạnh công tác “Dân vận khéo” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
- Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân; Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở; không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp; kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các đối tượng lợi dụng dân chủ, quyền khiếu nại, tố cáo để gây mất an ninh, trật tự, chống phá Đảng, Nhà nước...
- Thực hiện quy định dân chủ ở các loại hình cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước; kịp thời chấn chỉnh và xử lý đối với những hành vi cửa quyền, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho Nhân dân, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong các cơ quan nhà nước và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Để tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch trên, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong thực hiện công tác dân vận chính quyền. Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác dân vận chính quyền để thực hiện các nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Tác giả bài viết: Đàm Huân, Phòng XDKTVB

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây