Tuyển chọn Hòa giải viên lao động

Tuyển chọn Hòa giải viên lao động

 21:14 15/07/2024

Ngày 08/7/2024 Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tuyển chọn Hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tiêu chí đánh giá chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Tiêu chí đánh giá chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

 23:53 10/07/2024

Ngày 03/7/2024 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 159-HD/BTGTW thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.
KH 126

Triển khai thực hiện liên thông điện tử 02 nhóm thủ tục hành chính

 00:13 10/07/2024

Ngày 09/7/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 126/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị định 63/2024/NĐ-CP ngày 10/6/2024 của Chính phủ quy định việc thực hiện liên thông 02 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức

Tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng viên chức

 04:16 09/07/2024

Ngày 27/6/ 2024 Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 05/2024/TT-BNV quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng lên hạng II và lên hạng I đối với viên chức hành chính, viên chức văn thư, viên chức lưu trữ; xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào viên chức.
Hướng dẫn thi hành Luật Giá về thẩm định giá

Hướng dẫn thi hành Luật Giá về thẩm định giá

 03:44 09/07/2024

Ngày 01/7/2024 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 78/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giá về thẩm định giá. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
NĐ 77

Sửa đổi, bổ sung quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

 23:38 07/07/2024

Ngày 01/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ.
Sửa đổi, bổ sung quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Sửa đổi, bổ sung quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

 05:11 05/07/2024

Ngày 01/7/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 76/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
Giảm đến 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí

Giảm đến 50% mức thu một số khoản phí, lệ phí

 00:27 04/07/2024

Ngày 28/6/2024 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 43/2024/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.
Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua Zalo

Truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua Zalo

 23:40 03/07/2024

Ngày 25/6/2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành văn bản số 3301/UBND-KGVX về việc truyền thông chính sách, pháp luật của Bộ Nội vụ qua mạng xã hội Zalo
VÕ NHAI: Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật đất đai năm 2024”

VÕ NHAI: Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật đất đai năm 2024”

 05:09 03/07/2024

Thực hiện Kế hoạch số 247/KH-HĐPH ngày 07/5/2024 của Hội đồng phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Nguyên về Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; văn bản số 922/TL-BTC ngày 04/6/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi về ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật đất đai năm 2024” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; văn bản số 939/HĐÐPH-PBGDPL ngày 07/6/2024 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Thái Nguyên về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật đất đai năm 2024).
Hướng dẫn thi hành Luật Căn cước

Hướng dẫn thi hành Luật Căn cước

 22:39 02/07/2024

Ngày 25/6/2024 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 70/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 được áp dụng đối với công dân Việt Nam; người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
NĐ 75

Thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2024

 23:48 01/07/2024

Ngày 30/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 75/2024/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Từ ngày 01/7/2024 thực hiện tăng mức lương cơ sở

Từ ngày 01/7/2024 thực hiện tăng mức lương cơ sở

 04:58 01/07/2024

Ngày 30/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 mức lương cơ sở là 2.340.000đồng/ tháng thay cho mức 1.800.000 đồng/ tháng như hiện tại.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất theo Luật đất đai năm 2024

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất theo Luật đất đai năm 2024

 00:11 01/07/2024

Ngày 27/6/2024 Chính phủ ban hành Nghị định số 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất, trong đó có hướng dẫn các phương pháp định giá đất cụ thể. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành, Điều 37 của Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày Nghị định này được ký ban hành.
NQ 03

Quy định mức chi cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

 23:08 30/06/2024

Ngày 27/6/2024 Hội đồng nhân dân tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, Kỳ họp thứ mười chín thông qua ngày 27/6/2024.
QĐ 17

Thái Nguyên ban hành tiêu, chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức

 04:13 26/06/2024

Ngày 20/6/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Nguyên.
QĐ 15

Quy định về thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên

 03:10 26/06/2024

Ngày 14/6/2024 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 15/2024/QĐ-UBND quy định về thi đua, khen thưởng tỉnh Thái Nguyên.
Quy định về mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước từ 01/7/2024

Quy định về mẫu thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước từ 01/7/2024

 21:28 23/06/2024

Ngày 15/5/2024 Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước và giấy chứng nhận căn cước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.
Hướng dân thi hành Luật Căn cước

Hướng dân thi hành Luật Căn cước

 20:57 23/06/2024

Ngày 15/5/2024 Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 17/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.
Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu "tiếp cận pháp luật" trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh

Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu "tiếp cận pháp luật" trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh

 00:04 21/06/2024

Ngày 20/6/2024 Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định số 1143/QĐ-BTP hướng dẫn nội dung tiêu chí, chỉ tiêu “”tiếp cận pháp luật” trong đánh giá nông thôn mới và đô thị văn minh.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây