Kết quả 05 năm Sở Tư pháp triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thứ hai - 31/05/2021 22:19 976 0
Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; pháp chế; chứng thực; nuôi con nuôi; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư, tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; hòa giải thương mại; thừa phát lại; quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; đăng ký biện pháp bảo đảm; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; công tác tư pháp khác và dịch vụ sự nghiệp công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định pháp luật.
Cơ cấu tổ chức hiện nay: tổng số công chức, viên chức và người lao động hiện đang công tác tại Sở Tư pháp là 65 người. Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 05 Chi bộ trực thuộc với tổng số 43 đảng viên. Những năm qua, Sở Tư pháp triển khai thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Trong phạm vi báo cáo, Sở Tư pháp đã tiếp 14 lượt công dân với số lượng 14 công dân/14 vụ việc; tiếp nhận, xử lý, giải quyết tổng số 125 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có 10 đơn = 08 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở). Số đơn thư tiếp nhận, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp chủ yếu trong lĩnh vực do ngành Tư pháp quản lý nhà nước như: công chứng, đấu giá tài sản; còn lại chủ yếu số đơn thư tiếp nhận được là đơn khiếu nại, kiến nghị về đất đai, thi hành án dân sự, giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách...
Sau khi Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực pháp luật và đặc biệt từ khi có Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 08/6/2016 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU, Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp đã quán triệt, chỉ đạo và trực tiếp triển khai đến toàn thể công chức trong cơ quan thông qua các buổi họp giao ban, họp toàn thể đơn vị, đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu văn bản cụ thể để tổ chức thực hiện.
Hàng năm, tại Kế hoạch công tác của Sở, các đơn vị trực thuộc Sở: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Thanh tra Sở… đều có các nội dung để thực hiện, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TU, Kế hoạch số 51/KH-UBND, đồng thời sắp xếp cán bộ, công chức có đủ năng lực, trình độ làm công tác tiếp công dân.
IMG 6535

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân (nguồn: thainguyen.gov.vn)
Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 231/KH-STP ngày 10/10/2016 tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2016 - 2020 ; hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch công tác thanh tra, trong đó có nội dung về triển khai thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Lịch tiếp công dân hàng năm; ban hành Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) hàng năm, trong đó có nội dung về phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; ban hành Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 15/01/2019 để triển khai phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 tại Sở Tư pháp... và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các Kế hoạch, lịch tiếp công dân hàng năm nêu trên.
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU
Trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
- Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp thường xuyên chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, thủ trưởng các Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc Sở thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn để xét thi đua, đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị hàng năm;
- Sở Tư pháp đã xây dựng nội quy, quy chế tiếp công dân; phân công cán bộ trực, tiếp nhận đơn thư, kiến nghị phản ánh của người dân vào các ngày làm việc trong tuần. Đồng chí Giám đốc Sở đồng thời là Bí thư Đảng ủy Sở tiếp công dân định kỳ vào các ngày 15, 25 hàng tháng, đồng thời tiếp công dân đột xuất theo vụ việc và đề nghị của công dân khi cần thiết.
Kết quả công tác phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Sở Tư pháp giao Thanh tra Sở là đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu cho Lãnh đạo Sở  ban hành các văn bản triển khai thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; các văn bản hướng dẫn thi hành và các văn bản triển khai của Trung ương, của tỉnh; đôn đốc các Phòng, Trung tâm, đơn vị thuộc Sở chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấp hành các quyết định giải quyết khiếu nại; kết luận, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài để chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết đảm bảo theo quy định của pháp luật; tham mưu giải quyết các đơn tố cáo và các vụ việc khiếu nại phức tạp. Tổng hợp, báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo; kết quả tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở.
Các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện phối hợp tốt trong quá trình thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời Sở Tư pháp thực hiện tốt việc phối hợp, tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh, Tỉnh ủy và các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  
Việc kiện toàn tổ chức, đội ngũ cán bộ và đảm bảo các điều kiện phục  vụ công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Sở Tư pháp giao cho Thanh Sở thường trực tiếp công dân. Hiện nay, Thanh tra Sở có 03 biên chế, 100% là Cử nhân Luật; 02 đồng chí được đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên chính và đã được bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên chính; 01 chuyên viên pháp lý đã được đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên. Hàng năm, các công chức của Thanh tra Sở đều tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do tỉnh tổ chức. Sở đã bố trí địa điểm, trang thiết bị đảm bảo cho hoạt động tiếp công dân; các công chức thực hiện trực tiếp công dân được chi trả chế độ đúng quy định.
Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
Theo kế hoạch công tác hàng năm, Thanh tra Sở đã tiến hành 05 cuộc thanh tra trách nhiệm đối với các Phòng, Trung tâm thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cụ thể: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (02 cuộc), Phòng Công chứng số 2, Trung tâm trợ giúp pháp lý và Phòng Hành chính tư pháp.
- Qua thanh tra cho thấy: Về cơ bản các Phòng, Trung tâm thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; không có vi phạm quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị được thanh tra.
Kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo các đơn vị tích cực tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đến cán bộ, công chức trong cơ quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh.
- Hàng năm đều phối hợp, cử Báo cáo viên pháp luật thực hiện phổ biến nội dung văn bản pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính tại các hội nghị phổ biến pháp luật do các cơ quan, tổ chức, trường học, UBND các huyện, thành phố, thị xã... tổ chức cho đối tượng là cán bộ, công chức cấp huyện, xã, hòa giải viên ở cơ sở tham gia (10-12 hội nghị, lớp/năm với tổng số khoảng trên 3000 lượt người tham gia/năm);
- Hàng năm thực hiện biên soạn, in ấn và định kỳ phát hành 4.400 cuốn/năm "Thông tin văn bản pháp luật" cấp phát miễn phí đến các sở, ngành, các huyện, thành phố, thị xã và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh làm tài liệu PBPL và bổ sung nguồn tài liệu cho tủ sách pháp luật; Phối hợp với Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên triển khai chuyên mục "Giải đáp - phổ biến pháp luật" phát sóng thường xuyên trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (01số/tuần); duy trì thường xuyên chuyên mục "Giải đáp, phổ biến pháp luật" trên Báo Thái Nguyên, với thời lượng 02 kỳ/1 tháng.
Kết quả công tác tiếp công dân:
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020: Sở Tư pháp đã tiếp 14 lượt công dân với số lượng 14 công dân/14 vụ việc gồm:
* Thuộc thẩm quyền (02 trường hợp):
- 02 công dân kiến nghị kiểm tra, xem xét, xử lý đối với Công chứng viên có hành vi vi phạm pháp luật về hoạt động công chứng, Sở Tư pháp đã tiến hành thụ lý, kiểm tra, xác minh, ban hành kết luận nội dung kiến nghị của công dân theo quy định.
* Không thuộc thẩm quyền (12 trường hợp):
- 01 công dân phản ánh việc mất trật tự công cộng phát loa đài quảng cáo tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
- 01 công dân hỏi về việc tranh chấp đất đai giữa vợ - chồng;
- 01 công dân hỏi về thủ tục tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- 01 công dân tố cáo về hành vi lừa đảo của người giả mạo luật sư trên địa bàn huyện Định Hóa;
- 01 công dân đề nghị dừng cưỡng chế thi hành án dân sự;
- 01 công dân hỏi về chế độ cấp dưỡng nuôi con;
- 01 công dân khiếu nại về việc thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên;
- 01 công dân hỏi về thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai;
- 02 công dân kiến nghị về việc giải quyết tranh chấp đất đai;
- 01 công dân tố cáo tiếp về Kết luận giải quyết tố cáo của Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên;
- 01 công dân kiến nghị về thủ tục đăng ký lại khai tử.
Các trường hợp trên đều không có đơn và nội dung vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, công chức tiếp công dân đã trực tiếp hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Không có đoàn đông người, phức tạp đến Sở Tư pháp để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Các trường hợp công dân đến địa điểm tiếp công dân của Sở để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đều vào các ngày trực tiếp công dân thường xuyên của bộ phận được giao trực tiếp công dân thường xuyên. Không có công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào các ngày trực tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan và cũng không có công dân đăng ký, đề nghị người đứng đầu cấp ủy và cơ quan Sở Tư pháp tiếp. 
Kết quả tiếp nhận và xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo
Việc tiếp nhận và xử lý đơn, thư
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2020: Sở Tư pháp đã tiếp nhận: 125 đơn của công dân. Trong đó:      
+ Kiến nghị, phản ánh: 70 đơn (trong đó có 05 đơn = 05 vụ việc thuộc thẩm quyền);
+ Khiếu nại: 30 đơn (đều không thuộc thẩm quyền giải quyết);
+ Tố cáo: 25 đơn (trong đó có 05 đơn = 03 vụ việc thuộc thẩm quyền).
Tại Sở Tư pháp không có các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người và kéo dài.
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị, phản ánh:
+ Kết quả giải quyết khiếu nại:
- Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết: 0 vụ việc;
- Số vụ việc đã giải quyết: 0 vụ việc.
+ Kết quả giải quyết tố cáo:
- Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết: 05 đơn = 03 vụ việc.
- Số vụ việc đã giải quyết:  05 đơn = 03 vụ việc, đạt 100%.
+ Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh:
- Số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết: 05 đơn = 05 vụ việc; 
- Số vụ việc đã giải quyết: 05 vụ việc, đạt 100%.
Đánh giá kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:
+ Ưu điểm:
- Sở Tư pháp đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về  tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đồng thời chỉ đạo các Phòng, Trung tâm thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 11/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Công tác phối hợp giữa Sở Tư pháp với các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng và duy trì thực hiện nghiêm túc, đặc biệt Sở Tư pháp đã thường xuyên thực hiện phối hợp, tham mưu cho UBND tỉnh và các ngành của tỉnh trong việc tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, có nội dung liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc quyền quản lý nhà nước của nhiều ngành.
- Tại Sở Tư pháp: công tác đối thoại, vận động, thuyết phục đối với công dân được quan tâm, hầu hết các vụ việc khiếu nại, tố cáo được giải quyết ngay tại Sở, không có khiếu nại, tố cáo đối với các Kết luận nội dung tố cáo do Sở Tư pháp ban hành.
- Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức: được thường xuyên quan tâm, chú trọng và đào tạo, bồi dưỡng bảo đảm trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và có tinh thần trách nhiệm cao làm công tác tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu tốt việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Thanh tra Sở là đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hiện nay có 03 biên chế trong đó có 02 Thanh tra viên chính và 01 Chuyên viên đã được đào tạo nghiệp vụ Thanh tra viên.
+ Tồn tại, hạn chế:
Tại Điều 9 Luật Tiếp công dân 2014 quy định các trường hợp được từ chối tiếp công dân có trường hợp: "Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài". Thực tế có nhiều trường hợp công dân đến cán bộ tiếp dân đã giải thích các vụ việc không thuộc thẩm quyền, nội dung đã được các cơ quan có thẩm quyền khác giải quyết nhưng công dân vẫn cố tình đến tỏ thái độ gay gắt mà cán bộ tiếp dân không thể từ chối việc tiếp.
 Bài học kinh nghiệm:
- Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và cán bộ, đảng viên;
- Chú trọng tiếp công dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân. Chủ động đối thoại, vận động, thuyết phục trong giải quyết khiếu kiện, bức xúc của nhân dân;
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân hiểu rõ, chấp hành đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của đài phát thanh và truyền hình trong việc thông tin kịp thời, chính xác các vụ việc khiếu nại, tố cáo của người dân trên địa bàn, góp phần định hướng dư luận xã hội, không để các tổ chức, cá nhân chống đối lợi dụng xuyên tạc, gây phức tạp tình hình;
- Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác tiếp công dân và tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất, đạo đức, có trình độ nghiệp vụ, có khả năng hướng dẫn, giải thích thuyết phục để người dân hiểu và chấp hành pháp luật.
Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới:
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh và các văn bản quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
- Duy trì thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân theo định kỳ của Lãnh đạo Sở; tăng cường đối thoại với nhân dân, đặc biệt là những vụ việc phức tạp tập trung đông người (nếu có).
- Tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, phân loại và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân đối với lãnh đạo và cán bộ chuyên môn thuộc các phòng, trung tâm thuộc Sở.
- Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp; tập trung giải quyết các đơn thư còn tồn đọng; kịp thời giải quyết các đơn thư phát sinh thuộc thẩm quyền.
 

Tác giả bài viết: Trần Thị Vân Anh, Chánh Thanh tra Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm74
  • Hôm nay13,259
  • Tháng hiện tại440,450
  • Tổng lượt truy cập12,542,574
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây