Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Tư pháp giai đoạn 2020-2025

Thứ năm - 14/05/2020 03:13 563 0
Ngày 14/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2020-2025.

Đ/c Vũ Thị Lệ Hằng – Phó Giám đốc Sở phát biểu khai mạc Hội nghị

Thực hiện văn bản số 5008/BTP-TĐKT ngày 17/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội TĐYN, Hội nghị ĐHTT tại các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Ngày 14/5/2020, Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2020-2025. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp, các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở.

Theo đồng chí Phó Giám đốc Sở, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, phong trào thi đua và công tác khen thưởng của Sở Tư pháp thực sự có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy và lãnh đạo Sở ngày càng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng. Do vậy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các phong trào thi đua trong 05 năm qua thực sự đã có tác động vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tư pháp, góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh, quốc phòng của tỉnh. 

 Hội nghị nhằm tổng kết 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015- 2020, đồng thời đánh giá đúng kết quả của phong trào thi đua, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đề ra phương hướng nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025.

Có thể nói các phong trào thi đua ngày càng được tổ chức thiết thực, hiệu quả hơn, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức. Các phong trào thi đua  được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng, phù hợp, có hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành gắn với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, tạo động lực và sức mạnh tổng hợp trong tổ chức thực hiện. Đồng thời các phong trào thi đua cũng tạo được môi trường lành mạnh, tích cực để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục rèn luyện, nâng cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm, tính kỷ cương, kỷ luật; tăng cường sự đoàn kết, hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các tập thể, cá nhân trong toàn Ngành, tạo sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2021, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại ở phía sau" được tổ chức hiệu quả, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. 

Cũng trong thời gian qua, công tác khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. Sở Tư pháp đã chủ động khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích xuất sắc, người lao động trực tiếp công tác... Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị để phát hiện, quan tâm đề nghị khen thưởng cho cá nhân, tập thể trong toàn ngành.

Tại hội nghị đã biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua; nhân rộng những sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị. Đồng thời Hội nghị cũng bầu và thông qua danh sách đại biểu đi dự Đại hội cấp trên.

Các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Hội nghị

Kết thúc hội nghị, đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng – Phó Giám đốc sở Tư pháp biểu dương những thành tích mà cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Tư pháp đã đạt được, góp phần làm tươi thắm thêm cho vườn hoa Tư pháp trong thời gian qua, giúp cho phong trào thi đua của ngành đạt được những thành tích xuất sắc. Đồng chí Phó Giám đốc Sở hy vọng rằng, trong những năm tiếp theo, sẽ có nhiều hơn các đại biểu điển hình tiên tiến được biểu dương và tôn vinh. Trong giai đoạn 2021-2025, đối với hoạt động Tư pháp sẽ có nhiều thuận lợi cũng như không ít những khó khăn, thách thức, Đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn cơ quan cũng như trong toàn ngành cần tập trung, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Triển khai nghiêm túc việc kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương IV (khóa XI). Thực hiện nghị quyết của Trung ương về công tác Tư pháp trong thời gian tới.

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Tư pháp, thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Nguyên tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020; tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu:  "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", phát huy những kết quả thi đua đã đạt được trong 5 năm qua, từ diễn đàn Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, Đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng – Phó Giám đốc Sở Tư pháp đã thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021-2025 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác thi đua, khen thưởng; gắn phong trào thi đua yêu nước trong cơ quan, đơn vị với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2020.

2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước theo các nội dung thi đua đã phát động tại Kế hoạch phát động phong trào thi đua. Đồng thời đổi mới, đề ra các biện pháp nhằm củng cố, đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển theo đúng hướng, liên tục, thiết thực, có hiệu quả. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị, tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phong trào thi đua phát triển mạnh cũng như động viên các tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trên từng lĩnh vực chuyên môn; bám sát nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác năm của ngành và địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

4. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; Cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công, duy trì và áp dụng nghiêm túc các quy định của hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; triệt để thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí.

5. Gắn các phong trào thi đua với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”“Cán bộ, công chức, viên chức Sở Tư pháp thi đua thực hiện văn hóa công sở”“Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào thi đua của Sở.     

6. Tiếp tục củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, nhanh nhạy, thông suốt, chủ động có hiệu quả. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; Tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, văn hóa, khoa học kỹ thuật và năng lực công tác thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ giao. Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ

7. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải tiến lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn hóa; Xây dựng cơ quan an toàn, cơ quan văn hóa vững mạnh về mọi mặt; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh./.

Hà Anh

Nguồn: http://sotp.thainguyen.gov.vn/ 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây