74 biểu mẫu mới sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính

Thứ ba - 10/05/2022 22:33 41.434 0
Ngày 23 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 118/2021/NĐ- CP hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, ban hành 74 biểu mẫu (44 mẫu Quyết định và 30 mẫu Biên bản) sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính, gồm:
STT Mã số Mẫu biểu
MẪU QUYẾT ĐỊNH
1. MQĐ01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản
2. MQĐ02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho cả trường hợp một hoặc nhiều cá nhân/tổ chức thực hiện một hoặc nhiều hành vi vi phạm hành chính)
3. MQĐ03 Quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền
4. MQĐ04 Quyết định giảm/miễn phần còn tại/miễn toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính
5. MQĐ05 Quyết định nộp tiền phạt nhiều lần
6. MQĐ06 Quyết định hoãn thi hành quyết định xử phụt trục xuất
7. MQĐ07 Quyết định cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập
8. MQĐ08 Quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản
9. MQĐ09 Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số Tiền phạt/phải hoàn trả
10. MQĐ10 Quyết định cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí
11. MQĐ11 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
12. MQĐ12a Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế khấu trừ một phần lương/một phần thu nhập/tiền từ tài khoản và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)
13. MQĐ12b Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)
14. MQĐ12c Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả)
15. MQĐ13 Quyết định kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt
16. MQĐ14 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc hết thời hạn tạm giữ mà người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp không đến nhận)
17. MQĐ15 Quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (sử dụng cho trường hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính)
18. MQĐ16 Quyết định buộc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
19. MQĐ17 Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (sử dụng cho trường hợp người bị xử phạt chết/mất tích; tổ chức bị giải thể/phá sản)
20. MQĐ18 Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính
21. MQĐ19 Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính
22. MQĐ20 Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
23. MQĐ21 Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
24. MQĐ22 Quyết định giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản
25. MQĐ23 Quyết định khấu trừ tiền đặt bảo lãnh
26. MQĐ24 Quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ
27. MQĐ25 Quyết định khám người theo thủ tục hành chính
28. MQĐ26 Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
29. MQĐ27 Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
30. MQĐ28 Quyết định khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là chỗ ở
31. MQĐ29 Quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
32. MQĐ30 Quyết định chuyển phương tiện giao thông đã giao cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản về nơi bị tạm giữ
33. MQĐ31 Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
34. MQĐ32 Quyết định chấm dứt tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
35. MQĐ33 Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
36. MQĐ34 Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
37. MQĐ35 Quyết định về việc giao quyền cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
38. MQĐ36 Quyết định về việc giao quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính
39. MQĐ37 Quyết định chấm dứt việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính/cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/tạm giữ người theo thủ tục hành chính
40. MQĐ38 Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính
41. MQĐ39 Quyết định đính chính quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính
42. MQĐ40 Quyết định hủy bỏ quyết định trong xử phạt vi phạm hành chính
43. MQĐ41 Quyết định trưng cầu giám định
44. MQĐ42 Quyết định chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
MẪU BIÊN BẢN
1. MBB01 Biên hàn vi phạm hành chính
2. MBB02 Biên bản làm việc
3. MBB03 Biên bản phiên giải trình trực tiếp
4. MBB04 Biên bản xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
5. MBB05 Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính
6. MBB06 Biên bản về việc không nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính
7. MBB07 Biên bản về việc không nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
8. MBB08 Biên bản giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề
9. MBB09 Biên bản xác minh thông tin về tiền, tài sản của cá nhân/tổ chức bị cưỡng chế
10. MBB10 Biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính/hoàn trả kinh phí
11. MBB11 Biên bản cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
12. MBB12 Biên bản cưỡng chế kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt/phải hoàn trả
13. MBB13 Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên
14. MBB14 Biên bản chuyển giao tài sản đã kê biên để bán đấu giá
15. MBB15 Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề
16. MBB16 Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (sử dụng cho trường hợp không ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề)
17. MBB17 Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ
18. MBB18 Đặt/Trả lại tiền bảo lãnh
19. MBB19 Giao phương tiện giao thông bị tạm giữ theo thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân giữ, bảo quản
20. MBB20 Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
21. MBB21 Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
22. MBB22 Biên bản bàn giao người có hành vi vi phạm hành chính/bị áp giải
23. MBB23 Biên bản khám người theo thủ tục hành chính
24. MBB24 Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
25. MBB25 Biên bản khảm nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
26. MBB26 Biên bản niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
27. MBB27 Biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo thủ tục hành chính
28. MBB28 Biên bản bản giao hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự
29. MBB29 Biên bản chuyển hồ sơ và quyết định xử phạt vi phạm hành chính để tổ chức thi hành
30. MBB30 Biên bản chuyển giấy phép, chứng chỉ hành nghề đã quá thời hạn tạm giữ/hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
Nghị định 118/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.
Xem biểu mẫu chi tiết tại file đính kèm

 

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL

Tổng số điểm của bài viết là: 18 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập81
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm78
  • Hôm nay22,696
  • Tháng hiện tại543,660
  • Tổng lượt truy cập12,645,784
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây