Trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025

Thứ ba - 11/10/2022 22:02 1.522 0
Thực hiện Quyết định số 2192/QD-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Bộ tiêu chí về xóm nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 và phân công các Sở, ngành phụ trách hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí, Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhaanh và công bố đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 gồm:
1. Tổ chức tự đánh giá, lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ.
1.1. Tổ chức tự đánh giá, lấy ý kiến:
a) Ban Phat triển xóm tổ chức tuej đánh giá thực tế kết quả thực hiện, mức độ đạt từng chỉ tiêu, tiêu chí;  xây dựng báo cáo kết quả xây dựng xóm NTM kiểu mẫu; gửi báo cáo để lấy ý kiến tham gia của Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội của xóm; báo cáo đượ thông báo, công bố công khai tại nhà văn hóa xóm và trên hệ thống truyền thanh của xóm ít nhất 05 lần trong thời hạn 15 ngày để thông báo rộng rãi và tiếp nhận ý kiến góp ý của nhân dân;
b) Ban phát triển xóm bổ sung hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xóm NTM kiểu mẫu của xóm sau khi nhận được ý kiến tham gia của Ban công tác Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xóm.
1.2. Hoàn thiện hồ sơ:
 a) Ban Phát triển xóm tổ chức họp (thành phần gồm các thành viên Ban Phát triển xóm, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của xóm, đại diện các hộ gia đình) thảo luận, lấy ý kiến, thống nhất của người dân (hình thức biểu quyết hoặc bỏ phiếu) đề nghị xét, công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (yêu cầu cuộc họp phải có từ 60% trở lên đại diện hộ dân trong xóm tham dự); hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu  khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp đạt từ 90% trở lên, trình UBND xã;
 b) Hồ sơ xét, công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, xóm nộp trực tiếp cho cán bộ được UBNd xã giao phụ trách lĩnh vực xây dựng NTM để thẩm tra (01 hồ sơ), gồm:
- Tờ trình của xóm đề nghị thẩm tra, xét công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (theo mục số 1 tại phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này);
 - Báo cáo kết quả thực hiện xây dựng NTM  kiểu mẫu trên địa bàn xóm (kèm theo biểu chi tiết kết quả thực hiện các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu theo mẫu số 3 tại phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này);
- Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xóm về kết quả thực hiện các tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu (theo mẫu số 4 tại phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này);
- Biên bản cuộc họp lấy ý kiến, thống nhất của người dân đề nghị xét, công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (theo mẫu số 5, tại phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này);
 - Các văn bản, hồ sơ minh chứng kết quả thực hiện các tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu quy định tại Quyết định số 2192/QD-UBND ngày 15/9/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên và hướng dẫn thực hiện của các sở ngành liên quan;
 - Báo cáo tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM trên địa bàn xóm;
 - Một số hình ảnh minh họa kết quả xây dựng NTM kiểu mẫu của xóm.
c) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: UBND xã;
2. Tổ chức thẩm tra, lấy ý kiến, hoàn thiện hồ sơ.
2.1. Tổ chức thẩm tra:
 a) UBND xã thành lập tổ thẩm tra tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu (thành phần gồm các thành viên Ban chỉ đạo, Ban quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới xã, cán bộ phụ trách NTM, cán bộ phụ trách các lĩnh vực liên quan đến các tiêu chí NTM và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội của xã ) để thẩm tra hồ sơ và thực tế mức độ đạt từng tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu; xây dựng báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng chỉ tiêu đối với từng xóm;
b) Trường hợp xóm chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu: Trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xét , công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu), UBND xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2.2. Tổ chức lấy ý kiến:
a) UBND xã tổng hợp danh sách các xóm ddue điều kiện đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu, công bố trên hệ thống truyền thanh xã  (ít nhất 5 lần), đồng thời niêm yết r trụ sở UBND xã và nhà văn hóa xóm trong thời gian ít nhất 10 ngày để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn xã ;
 b) UBND xã gửi báo cáp kết quả thẩm tra hồ sơ và mức đọ đạt từng tiêu chí của từng xóm để lấu ý kiến tham gia của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã; bổ sung, hoàn thiện báo cáo đối với từng xóm khi nhận được ý kiến tham gia của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn xã;
 2.3. Hoàn thiện hồ sơ:
a) UBND xã tổ chức họp (gồm thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới xã và Tổ thẩm tra tiêu chí xóm NTM kiểu mẫu) thảo luận,bỏ phiếu đề nghị xét, công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho từng xóm; hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét, công nhận xóm đạt NTM kiểu mẫu khi kết quả ý kiến nhất trí của các đại biểu dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình UBND cấp huyện;
b) Hồ sơ đề nghị xét, công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, UBND xã nộp trực tiếp qua bưu điện để thẩm định (01 bộ hồ sơ),
- Tờ trình UBND xã đề nghị thẩm định xét, công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 2, tại Phụ lục banh ành kèm theo Hướng dẫn này);
- Báo cáo UBND xã về kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí đối với từng xóm (bản chính, kèm theo biểu chi tiết thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu cho từng xóm theo Mẫu số 7, tại Phụ lục ban hành kèm theo Hướng dẫn này);
 - Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đối với kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí đối với từng xóm (bản chính, theo Mẫu số 8, tại Phụ lục banh hành kèm theo Hướng dẫn này);
- Biên bản cuộc họp UBND xã đề nghị xét, công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (bản chính, theo Mẫu số 6, tại Phụ lục banh hành kèm theo Hướng dẫn này);
 - Kèm theo hồ sơ của từng xóm nộp để thẩm tra được quy định tại điểm b, tiết 1.2, mục III của Hướng dẫn này.
c) Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Điều phối nông thôn mới /Phòng Kinh tế cấp huyện.
3. Tổ chức thẩm định, công nhận và công bố
 3.1. Tổ chức thẩm định:
 a) UBND cấp huyện thành lập Đoàn thẩm định xét, công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo Văn phòng Điều phối nông thôn mới/Phòng Kinh tế cấp huyện; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện được giao phụ trách các tiêu trí NTM) để thẩm định hồ sơ và thực tế mức độ đạt từng tiêu chí xóm NTm kiểu mẫu; Văn phòng Điều phối nông thôn mới/Phòng Kinh tế cấp huyện xây dựng báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từn tiêu chí NTM đối với từng xóm của từng xã (trên cơ sở văn bản của các phòng, ban, ngành cấp huyện đánh giá, xác nhận đạt các tiêu chí được giao phụ trách), báo cáo UBND cấp huyện;
 b) Trường hợp xóm chưa đủ điều kiện, hồ sơ chưa hợp lệ để đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn xóm nông thôn mới kiểu mẫu: Trong thời hạn 10 ngày làm việc  (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét, công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của UBND xã), UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản cho UBND xã và nêu rõ lý do.
 3.2. Tờ trình xét, công nhân:
 a) Chủ tịch UBND cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhân xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (gọi tắt là Hội đồng thẩm định) gồm đại diện lãnh đạo một số phòng, ban, ngành cấp huyện có liên quan. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là một Phó Chủ tịch UBND cấp huyện phụ trách Chương trình MTQG xây dựng NTM;
 b) Hội đồng thẩm định tổ chức họp, thảo luận, bỏ phiếu  xét, công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho từng xóm (cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên số thành viên Hội đồng có mặt); Văn phòng Điều phối nông thôn mới/Phòng Kinh tế cấp huyện hoàn thiện hồ sơ xét, công nhận xóm đạt chuẩn NTM kiểm mẫu  khi kết qủa ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng thẩm định dự họp phải đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định;
 c) Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, quyết định công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn (theo Mẫu số 9, tại Phụ lục banh hành kèm theo Hướng dẫn này );
d) Mẫu bằng công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (theo Mẫu số 10, tại Phụ lục banh hành kèm theo Hướng dẫn này).
3.3. Công bố:
a) Quyết định công nhận xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu được công khai trên đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện;
 b) Chủ tịch UBND xã công bố xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểm mẫu; thời hạn tổ chức công bố không quá 45 ngày, kể từ ngày quyết định công nhận trừ trường hợp địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội do phòng chống dịch bệnh, hoặc địa phương thực hiện khắc phục thiệt hại do thiên tai). Việc tổ chức công bố xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu do UBND xã chủ trì thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.
 (Có hồ sơ trình tự, thủ tục xét, công nhận và công bố xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu kèm theo Hướng dẫn này tại file đính kèm)
 

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL&TDTHPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây