XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2024

Thứ ba - 20/02/2024 02:43 504 0
Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của công tác quân sự quốc phòng địa phương. Thực hiện tốt công tác tuyển quân góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc, đồng thời còn góp phần xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị, động viên chất lượng cho địa phương. Để tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho Nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự hiểu rõ về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời hoàn thành suất sắc nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 cần năm rõ các quy định về xử lý hành vi vi phạm nghĩa vụ quân sự
Ngày 06/6/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (trong đó có sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu)
Theo đó, các hành vi phạm pháp luật luật về nghĩa vụ quân sự tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau:
1. Hành vi vi phạm các quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự
Căn cứ pháp lý: Quy định tại Điều 4  Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013, được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022
Các hành vi vi phạm:
- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ quân sự.
- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;
- Không thực hiện đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị theo quy định;
- Không đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ công tác, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, tình trạng sức khỏe và thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ quân sự theo quy định;
- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập theo quy định;
- Không thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng theo quy định.
Mức phạt: 
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.
 Ngoài ra, còn bị áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự bị; buộc đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập; buộc đăng ký tạm vắng.
Thẩm quyền xử phạt:
 Chủ tịch UBND cấp xã, Thanh tra viên quốc phòng đang thi hành công vụ (chỉ phạt cảnh cáo); Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành quân khu. (Quy định từ Điều 37 đến Điều 42 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022)
2. Hành vi vi phạm quy định về kiểm tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự
Căn cứ pháp lý:
Quy định tại Điều 6 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP.
Hành vi vi phạm
 - Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.
- Cố ý không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do chính đáng.
- Người được khám sức khỏe có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự;
- Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc người khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe của người được kiểm tra hoặc người được khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
- Không chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.”.
 Mức phạt: 
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng.
Thẩm quyền xử phạt: 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành quân khu.
3. Hành vi vi phạm quy định về chấp hành lệnh gọi nhập ngũ
Căn cứ pháp lý:
Quy định tại Điều 7 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP)
Hành vi vi phạm:
- Không có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà không có lý do chính đáng.
- Hành vi gian dối nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện nhập ngũ theo quy định.
- Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
Mức phạt: 
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng. Ngoài ra, còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Thẩm quyền xử phạt: 
Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành Bộ Quốc phòng.
4.  Hành vi vi phạm các quy định về thực hiện nghĩa vụ quân sự
Căn cứ pháp lý:
Quy định tại Điều 9 Nghị định số 120/2013/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 1 Nghị định số 37/2022/NĐ-CP)
Hành vi vi phạm:
- Báo cáo không đầy đủ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; báo cáo không đầy đủ số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định;
- Cố ý báo cáo không chính xác danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; báo cáo không chính xác số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định

- Không báo cáo danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân dân từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi;
- Không báo cáo số lượng quân nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở cơ quan, tổ chức mình theo quy định.
- Không tiếp nhận trở lại trường học; không tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc.
Mức phạt:
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Ngoài ra, còn bị áp dụng một trong các biện pháp khắc phục hậu quả như sau: buộc thực hiện việc báo cáo theo quy định; buộc tiếp nhận trở lại trường học, tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc
Thẩm quyền xử phạt: 
Chủ tịch UBND cấp huyện, Chánh Thanh tra quốc phòng quân khu, Trưởng đoàn Thanh tra chuyên ngành quân khu.
Và vi phạm về nghĩa vụ quân sự có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể:
Theo quy định tại Điều 332 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự như sau:
Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự
1. Người nào không chấp hành đúng quy định của pháp luật về đăng ký nghĩa vụ quân sự, không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi tập trung huấn luyện, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Tự gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của mình;
b) Phạm tội trong thời chiến;
c) Lôi kéo người khác phạm tội.
Như vậy, vi phạm về nghĩa vụ quân sự sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và khung hình phạt được quy định như trên.

Tác giả bài viết: Phòng PBGDPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thăm dò ý kiến

Bạn biết tới Cổng thông tin PBGDPL Thái Nguyên qua đâu ?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm87
  • Hôm nay22,696
  • Tháng hiện tại542,736
  • Tổng lượt truy cập12,644,860
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây