Tổng kết 10 năm thực hiện ngày pháp luật Việt Nam

Thứ ba - 29/11/2022 20:57 2.411 0
Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012; Kế hoạch của UBND tỉnh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; ngày 03/10/2022 UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 147/KH-UBND hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 trên địa bàn tỉnh năm 2022.
Theo đó, Kế hoạch xác định rõ mục đích tổ chức triển khai Ngày Pháp luật đó là:
- Thứ nhất
: Hưởng ứng 10 năm cả nước tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 09/11 theo Luật PBGDPL, tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 thiết thực, hiệu quả, qua đó tiếp tục tôn vinh, khẳng định vị trí, vai trò Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội; bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật cho mọi người trong xã hội để Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 là điểm nhấn của cả giai đoạn 10 năm.

- Thứ hai: Gắn với việc triển khai các nội dung theo Kết luận của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Luật, Pháp lệnh, Nghị định, Quyết định... quan trọng mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2021, năm 2022 liên quan thiết thực đến cơ quan, đơn vị, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
Đặc biệt xác đinh rõ việc tổ chức triển khai ngày pháp luật năm 2022 cần phải tạo được sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục tinh thần yêu nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh hội nhập quốc tế.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là việc làm hằng ngày, thường xuyên, bằng hành động, việc làm cụ thể, thường xuyên, nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Cùng với đó các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam sâu rộng, thiết thực, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức, phù hợp với từng ngành, từng cấp, từng cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời việc tổ chức ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 cần đảm bảo tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan báo chí trong tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Ngày Pháp luật Việt Nam cho các tầng lớp Nhân dân; tăng cường xã hội hóa trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan, đơn vị và địa phương.

Thực hiện các mục đích, yêu cầu đó, việc triển khai hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 đã được tỉnh Thái Nguyên tập trung tổ chức nhiều hoạt động với nội dung và hình thức phong phú trong đó có những hoạt động điển hình như:
- Đẩy mạnh phổ biến, thông tin về cải cách tư pháp, cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 trong tổ chức các hoạt động PBGDPL, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chính sách người có công; chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cải cách chính sách pháp luật về quốc phòng, đất đai, bảo hiểm xã hội... góp phần xây dựng Chính phủ “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.
- Đẩy mạnh giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng, khen thưởng, tôn vinh gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật để tạo đồng thuận xã hội; có các giải pháp cụ thể để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.
- Tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và doanh nghiệp, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Trong thời gian qua đặc biệt là trong tháng 10 và đầu tháng 11 toàn tỉnh đã triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức hội nghị triển khai, tổ chức học tập, quán triệt văn bản pháp luật; lồng ghép việc phổ biến văn bản pháp luật với việc tổ chức nội dung sinh hoạt khác của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức mít tinh, hội thảo, tọa đàm, giao lưu, trao đổi thảo luận về các nội dung pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức biên soạn, cấp phát tài liệu pháp luật; tổ chức chiếu phim về câu chuyện pháp luật; tổ chức biểu diễn các tiểu phẩm pháp luật hoặc tổ chức trợ giúp, tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân ở cơ sở, các đối tượng đặc thù theo quy định..., lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”... Trong tháng cao điểm tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức nhiều hoạt động đối thoại chính sách - pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân và doanh nghiệp...
- Toàn tỉnh đã đẩy mạnh xã hội hóa tuyên truyền, phổ biến về Ngày pháp luật Việt Nam thông qua các hình thức truyền thông trực quan sinh động tại địa phương như treo, đặt pa-nô, áp phích, băng rôn, cờ phướn tại trụ sở các cơ quan, đơn vị hành chính, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức diễu hành xe loa trên các tuyến đường phố chính, các khu trung tâm; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về Ngày Pháp luật Việt Nam, các kết quả, thành tích đáng khích lệ về xây dựng và thực hiện pháp luật.

Trong khoảng thời gian cao điểm tổ chức thực hiện Ngày pháp luật, toàn tỉnh đã đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam hằng năm và 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; các cá nhân tích cực trong tham gia tuyên truyền, PBGDPL, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường viết bài đăng tin phổ biến pháp luật trên Cổng Thông tin/Trang Thông tin điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội..., Cổng Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh về các Luật, các quy định mới có liên quan đến người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022.

Cùng với các hoạt động trên của tỉnh, thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sở Tư pháp đã kịp thời tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, đặc biệt đã tổ chức thành công Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về hoà giải ở cơ sở trong Ngành Tư pháp Thái Nguyên năm 2022” nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những quy định của pháp luật được vận dụng trong công tác hòa giải ở cơ sở; bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên cơ sở; Biểu dương, khen thưởng những điển hình trong công tác hòa giải ở cơ sở qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở góp phần giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bên cạnh đó gắn công tác hòa giải ở cơ sở với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho hòa giải viên. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022 và hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam. Cuộc thi thể hiện sự sáng tạo, bứt phá trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh hiện nay. Đặc biệt, đây là cuộc thi thứ ba tìm hiểu và tuyên truyền pháp luật mà Sở Tư pháp đã mạnh dạn ứng dụng Công nghệ số trong khâu tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức nhận thấy với phương pháp và mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào việc tổ chức Cuộc thi đã đáp ứng và thu hút được đông đảo trí tuệ, sự tham gia của những người làm công tác hoà giải, công tác Tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Phòng PB&TDTHPL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây