Chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ sáu - 02/07/2021 00:24 1.163 0
Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 26/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 23/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; ngày 28/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành Chương trình hành động số 01/CTr-UBND về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Mục đích của Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thể hiện rõ những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, quan điểm, đường lối, định hướng và những nội dung liên quan trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cụ thể hóa quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ.
UBND tỉnh đã xác định các nội dung chương trình hành động gồm:
Một là, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm thực chất, hiệu quả
Hai là, phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững
Ba là, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế
Bốn là, phát triển kết cấu hạ tầng, lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới
Năm là, phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
Sáu là, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai
Bảy là, củng cố, tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế
Tám là, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính
UBND tỉnh giao thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các nhiệm vụ cụ thể trong Chương trình này. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị.
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cụ thể hóa Chương trình hành động bằng các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện và các việc làm cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy với quyết tâm chính trị cao; dự báo chính xác, kịp thời diễn biến của tình hình để chủ động ứng phó với mọi tình huống; báo cáo cấp trên trực tiếp đối với các nhiệm vụ vượt quá thẩm quyền.
Các cơ quan, địa phương, đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này; nhất là các nội dung chương trình, đề án liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương mình. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
Các tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua trong các đơn vị, địa phương quyết tâm tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Đề nghị các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Mặt trận tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình hành động này và chương trình, kế hoạch hành động của các đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.
Các cơ quan báo chí, truyền hình, truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy tinh thần nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và sự đoàn kết chung lòng của toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Hữu Tùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Top
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây